(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2017 ước tính đạt 1.667,4 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2016 và bằng 33,3% GDP.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2017 tăng 12,1% so với năm 2016. Ảnh: Lê Tiên

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2017 tăng 12,1% so với năm 2016. Ảnh: Lê Tiên

Trong năm 2017, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, dự án theo tinh thần Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 3/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Tổng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện năm 2017 ước tính đạt 290,5 nghìn tỷ đồng, bằng 94,4% kế hoạch năm và tăng 7,2% so với năm 2016.

Nhìn lại kết quả thực hiện vốn đầu tư những năm qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội so với GDP đã giảm từ 38,4% giai đoạn 2007 - 2011 xuống 31,9% giai đoạn 2012 - 2017, chủ yếu do giảm tỷ lệ vốn từ nguồn đầu tư công (bao gồm nguồn vốn từ ngân sách nhà nước (NSNN), trái phiếu chính phủ và các nguồn vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch của Nhà nước).

Nghiên cứu tác động của đầu tư đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2012 - 2017 cho thấy, ảnh hưởng của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế là không lớn. Nếu tỷ lệ vốn đầu tư công so với GDP tăng 1% thì GDP tăng khoảng 0,10%, trong khi đó tăng 1% tỷ lệ vốn đầu tư so với GDP từ khu vực doanh nghiệp nhà nước làm tăng 0,37% GDP; từ khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, hộ cá thể và hộ dân cư làm tăng 0,80%. Điều này cho thấy chủ trương cắt giảm đầu tư công của Chính phủ trong thời gian vừa qua là đúng đắn, giảm gánh nặng đầu tư từ NSNN, giảm nợ công, tăng cường thu hút nguồn vốn từ các khu vực khác cho đầu tư phát triển.