(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về Dự thảo Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, trong đó lưu ý 5 nội dung để hoàn thiện Dự thảo Tờ trình, Báo cáo về Kế hoạch giai đoạn này.

Trước hết là cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng bền vững, phát triển xanh dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững, hài hòa giữa văn hóa, an sinh xã hội và môi trường; bảo đảm bám sát, cụ thể hóa chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra tại Nghị quyết của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội về các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Rà soát kỹ, đánh giá thực chất kết quả thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, trong đó cần xác định rõ những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm nhằm đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn tiếp theo.

Cập nhật bối cảnh tình hình thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 với nhiều diễn biến mới để có cách tiếp cận mới và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả, sát tình hình thực tiễn của đất nước trong 5 năm tới.

Cơ cấu lại nền kinh tế phải trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; điều hành linh hoạt và phối hợp hài hòa, hiệu quả chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác…

Thủ tướng cũng lưu ý, các nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn này cần hướng tới giải quyết tốt các vấn đề chiến lược, dài hạn để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với phát huy yếu tố con người, giá trị văn hóa, truyền thống, lịch sử, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam - coi đây là nguồn lực, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm cho sự phát triển bền vững.

Trước đó (ngày 31/7), Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025. Tại cuộc họp, Thủ tướng đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chuẩn bị tài liệu công phu, nghiêm túc; đồng thời giao Bộ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp, tiếp thu các ý kiến xác đáng hoàn thiện Dự thảo Tờ trình, Báo cáo về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025.