Thông báo mời thầu/Invitation for bids

0:00 / 0:00
0:00
Ngày phát hành HSMT/ Date of IFB Issue: 18/01/2023 (10 giờ 00 sáng - giờ Hà Nội)/ 18 January 2023 (10:00 AM - Hanoi time).

Số hiệu và tên khoản vay/ Loan No. and Title: 3201-VIE(SF): Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2/3201-VIE(SF): Second Lower Secondary Education for the Most Disadvantaged Areas Project.

Bên mua/The Purchaser: Ban Quản lý dự án Trung ương - Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2/Central Project Management Unit - Second Lower Secondary Education for the Most Disadvantaged Areas Project.

Gói thầu/ Packages:

1. ICB/2022/02: Cung cấp thiết bị phòng Lý, Hóa, Sinh (Phòng bộ môn Khoa học tự nhiên) cho các trường Trung học cơ sở thuộc các tỉnh khu vực miền Nam/ ICB/2022/02 - Equipment for Physics, Chemistry, Biology classrooms for Lower Secondary Schools in the Southern provinces.

2. ICB/2022/04: Cung cấp thiết bị phòng Lý, Hóa, Sinh (Phòng bộ môn Khoa học tự nhiên) cho các trường Trung học cơ sở thuộc các tỉnh khu vực miền Bắc/ ICB/2022/04 - Equipment for Physics, Chemistry, Biology classrooms for Lower Secondary Schools in the Northern provinces.

3. ICB/2022/07: Cung cấp thiết bị phòng thư viện cho các trường Trung học cơ sở thuộc các tỉnh khu vực Miền Bắc/ ICB/2022/07 - Equipment for libraries of Lower Secondary Schools in the Northern provinces.

4. ICB/2022/08: Cung cấp thiết bị và đồ gỗ cho các trường đã được xây dựng/ ICB/2022/08 - Equipment and furniture for constructed schools.

Thời gian thực hiện hợp đồng/ Contract execution period: 180 ngày/ 180 days.

Nguồn vốn/ Funding source: Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á và vốn đối ứng trung ương/ Asian Development Bank loan and Central Counterpart Fund.

Hình thức LCNT/ Method of Procurement: Đấu thầu rộng rãi quốc tế/ International Competitive Bidding.

Phương thức LCNT/ Bidding Procedure: Một giai đoạn một túi hồ sơ/ Single-Stage: One-Envelope.

Giá bán 1 bộ HSMT/Cost of BD (per set): 150 USD (một trăm năm mươi đô la Mỹ)/ US$150 (One hundred and fifty US dollars).

* Chi tiết tại các phụ lục đính kèm thông báo này/Details are shown in the appendices attached to this notice.

Tải đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư