Thông báo mời thầu

Gói thầu số 5.10 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách”

1. Bên mời thầu: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 5.10 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách”.

3. Nội dung chính của gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công và thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách của Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 990 ngày (tương đương 33 tháng), bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật Việt Nam kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

5. Tên dự án: Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

6. Nguồn vốn: Vốn hợp pháp của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

7. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế, không qua mạng, không sơ tuyển.

8. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

9. Thời điểm và ngày phát hành HSMT: 18 giờ 15 phút, ngày 19/01/2023.

10. Mã TBMT: IB2300010641.

11. Địa chỉ đã phát hành HSMT: Website của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Việt Nam: https://muasamcong.mpi.gov.vn.

12. Bảo đảm dự thầu: 354.000.000.000 VND (Ba trăm năm mươi bốn tỷ đồng).

13. Hình thức bảo đảm: Theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp phát hành, trường hợp bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng ở bên ngoài Việt Nam phát hành, thì phải có chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành.

14. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 28/3/2023.

15. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 28/3/2023.

16. Địa chỉ nộp HSDT: Tòa nhà Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, số 58 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

17. Số điện thoại: + 84 - 28 35470096.

18. Chi phí nộp HSDT: Khi nộp HSDT, nhà thầu phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền 120.000.000 VND (một trăm hai mươi triệu đồng chẵn). Bên mời thầu sẽ không phát hành HSMT bản giấy.

19. Hội nghị tiền đấu thầu: Bên mời thầu sẽ tổ chức Hội nghị tiền đấu thầu vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 10/02/2023 như địa chỉ quy định tại mục 16 nêu trên. Kính mời các nhà thầu quan tâm tham dự.

Ghi chú: Thời gian được quy định trong TBMT này tính theo giờ Việt Nam.

1. Name of Soliciting Entity: Airports Corporation of Vietnam – JSC.

2. Name of the Package: Package No. 5.10 “Construction and Equipment Installation for Passenger Terminal Building”.

3. Main tasks of the Package: Construction drawing design, Construction and Equipment Installation for the Passenger Terminal Building of Component Project No.3 - Airport Essential Facilities under the Project of Long Thanh International Airport Construction – Phase 1.

4. Contract implementation time: 990 days (equivalent to 33 months), including weekends, holidays, Tet holiday as prescribed in Vietnam laws from the effective date of the Contract.

5. Name of the Project: Component Project No.3 - Airport Essential Facilities under the Project of Long Thanh International Airport Construction – Phase 1.

6. Funding source: Legal capital of Airports Corporation of Vietnam - JSC.

7. Form of bidding: International competitive bidding, without e-bidding and prequalification.

8. Mode of bidding: Single stage, two – envelope bidding procedure.

9. Issuance time of bidding documents: 18:15 on January 19, 2023.

10. Code of Invitation to Bids: IB2300010641.

11. Issuance address of bidding documents: Website of Vietnam National E-procurement network: https://muasamcong.mpi.gov.vn

12. Bid security: VND 354,000,000,000 (Three hundred, fifty-four billion Vietnam dong).

13. Type of Bid security: In the form of a Letter of Guarantee issued by a bank or a credit institution legally operating. If a Bid Security is issued by a bank or a credit institution outside Vietnam, its branch of the bank or the credit institution must be established under the Vietnam law.

14. Bids closing time: 09:30 on March 28, 2023.

15. Bids opening time: 10:00 on March 28, 2023.

16. Address of submitting bids: Headquarters of Airports Corporation of Vietnam - JSC, 5

Truong Son street, Ward 2, Tan Binh district, Hochiminh city, Vietnam.

17. Telephone number: +84 – 28 35470096.

18. Fee of submitting bids: When submitting bids, bidders have to pay the Soliciting Entity an amount of VND 120,000,000 (One hundred and twenty million Vietnam dong). The Soliciting Entity shall not issue paper Bidding Documents.

19. Pre-bid meeting: The Soliciting Entity shall organize the Pre-bid meeting at 09:00 on February 10, 2023 at the address prescribed in Item no.16 above. Interested bidders are invited to attend the Pre-bid meeting.

Remark: Time indicated in this invitation is local time in Vietnam.

Chuyên đề