Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

0:00 / 0:00
0:00
Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam. Địa chỉ: Số 02 Lê Lợi, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Điện thoại: (0254) 3.852.603; Fax: (0254) 3852.834; Email: info@oscvn.com.

Gói thầu: Sửa chữa Khách sạn Rex.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2023.

Nguồn vốn: Vốn tự có của doanh nghiệp.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian phát hành HSYC: Từ 08h00, ngày 27/02/2023 đến trước 09h00, ngày 07/3/2023.

Địa điểm phát hành HSYC: Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam. Địa chỉ: Số 02 Lê Lợi, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 VND (năm trăm nghìn đồng).

Bảo đảm dự thầu: 45.000.000 VND (bốn mươi lăm triệu đồng). Hình thức đảm bảo: Đảm bảo bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc bảo lãnh ngân hàng.

Thời điểm đóng thầu: 09h30, ngày 07 tháng 3 năm 2023.

Thời điểm mở thầu: 10h00, ngày 07 tháng 3 năm 2023.

Chuyên đề