Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh

Về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, vừa qua Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2714/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Trà Vinh.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2011 tại Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 24/3/2011 (Quy hoạch 2011). Trước những bước phát triển đáng kể của tỉnh Trà Vinh, sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Quy hoạch 2011 cùng với nhiều chương trình, quy hoạch, kế hoạch mới của Quốc gia, của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và của tỉnh Trà Vinh đã được ban hành, Bộ Xây dựng cho rằng việc triển khai rà soát, lập điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh như đề xuất là cần thiết và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Một số vấn đề cần lưu ý, làm rõ và bổ sung trong nội dung điều chỉnh quy hoạch: Đề nghị UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo nghiên cứu, cân nhắc tính hợp lý của thời hạn quy hoạch đến năm 2020 vì từ nay đến năm 2020 chỉ còn hơn 02 năm, các dự báo và định hướng phát triển kinh tế - xã hội thực chất chỉ là tiếp tục hoàn thành theo kế hoạch đang thực hiện, không có tính chiến lược dài hạn vốn là một yêu cầu của công tác quy hoạch.

Nội dung về hiện trạng cần được trình bày trên cơ sở rà soát các kết quả đạt được có đối chiếu so sánh với nội dung của bản Quy hoạch 2011 đã được phê duyệt, làm cơ sở đề xuất, định hướng cho giai đoạn phát triển mới; phân tích, làm rõ lý do, sự bất cập thuộc lĩnh vực cơ chế, chính sách dẫn đến việc không thực hiện được hoặc thực hiện không hoàn chỉnh theo các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội đã được đề ra trong Quy hoạch 2011.

UBND tỉnh Trà Vinh cần chỉ đạo rà soát tình hình thực hiện, quản lý phát triển đô thị, nông thôn, chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh theo các quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đặc biệt, trong bối cảnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (bao gồm tỉnh Trà Vinh) là vùng chịu tác động mạnh nhất về biến đổi khí hậu của cả nước.

Bổ sung nội dung rà soát, đánh giá kết quả đạt được của tỉnh Trà Vinh về các lĩnh vực đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực đô thị, nông thôn; kết quả thực hiện các chương trình hỗ trợ người dân vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó, đề xuất các chương trình tiếp theo, kiến nghị những giải pháp, cơ chế đảm bảo thực hiện đạt kết quả và hiệu quả.

Hiện nay, đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, do Bộ Xây dựng chỉ đạo tổ chức lập đã được thẩm định, đang hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đề nghị UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Miền Nam - Bộ Xây dựng để nghiên cứu, cập nhật các nội dung cần thiết của đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào các nội dung tương ứng của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh sau điều chỉnh, đảm bảo các đề xuất có tính khả thi, đạt hiệu quả.


Báo Xây dựng