Thế giới di động giảm kế hoạch lợi nhuận năm 2020 xuống 3.450 tỷ đồng

(BĐT) - HĐQT Công ty CP Đầu tư Thế giới di động vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 để trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, thay thế nội dung tại Nghị quyết HĐQT đã thông qua hồi cuối tháng 12/2019. 

Theo đó, Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 110.000 tỷ đồng, giảm 10% so với kế hoạch ban đầu nhưng vẫn tăng 7,7% kết quả năm 2019; chỉ tiêu lợi nhuận là 3.450 tỷ đồng, giảm 28,6% so với kế hoạch ban đầu và giảm 10% so với năm 2019. 

Về phương án chia cổ tức năm 2019, Công ty trình phương án chia bằng tiền mặt với tỷ lệ tối đa 15%, mức chi trả cụ thể do HĐQT quyết định. Với phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động, Ban Điều hành (ESOP) năm 2019, tỷ lệ phát hành tối đa là 3% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian thực hiện trước 31/3/2021. Giá bán nằm giữa 10.000 đồng/CP và 50% giá thị trường.

Kết thúc quý I/2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 29.353 tỷ đồng, tăng 17,3%; lợi nhuận đạt 1.132 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 26,68% kế hoạch doanh thu và 32,34% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư