Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có chỉ đạo giao các đơn vị chức năng có liên quan thành lập đoàn kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các dự án đầu tư theo hình thức PPP, Hợp đồng BT.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 12 dự án triển khai thực hiện theo hình thức PPP, Hợp đồng BT sử dụng quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư.

Thanh Hoá rà soát các dự án đổi đất lấy hạ tầng ảnh 1

Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu rà soát lại các dự án PPP, Hợp đồng BT.

Trong đó, có 4 dự án ký hợp đồng và triển khai thi công trước ngày 1/1/2018 (3 dự án đã được giao đất thanh toán cho Nhà đầu tư, 1 dự án chưa được giao đất thanh toán cho Nhà đầu tư); 2 dự án ký hợp đồng sau ngày 1/1/2018; 1 dự án đang đàm phán hợp đồng; 1 dự án đã có kết quả sơ tuyển; 4 dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư.

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP, Hợp đồng BT theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 28/12/2018 về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao.

Trên cơ sở tham mưu của Sở KH-ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo, đối với các dự án đã ký hợp đồng trước ngày 1/1/2018 và đang thi công: Giao Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan, hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục thanh toán theo quy định (khi hoàn thành công trình).

Đối với các dự án đã ký hợp đồng sau ngày 1/1/2018, yêu cầu các đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng (UBND huyện Đông Sơn, Ban quản lý dự án đầu xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp), phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát lại các nội dung của hợp đồng, đảm bảo tuân thủ Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Luật Đất đai, Luật Ngân sách và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp nội dung hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật thì thực hiện thanh toán theo quy định của hợp đồng; trường hợp có nội dung chưa phù hợp với các quy định của pháp luật thì phải đàm phán, điều chỉnh lại nội dung hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các dự án đang đàm phán hợp đồng, yêu cầu đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền ký kết và thực hiện hợp đồng (UBND huyện Hoằng Hóa), phối hợp với các đơn vị liên quan đàm phán với Nhà đầu tư để đảm bảo việc triển khai thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh Hoá rà soát các dự án đổi đất lấy hạ tầng ảnh 2

Thanh Hóa hiện có 12 dự án triển khai thực hiện theo hình thức PPP, Hợp đồng BT sử dụng quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án.

Việc thanh toán quỹ đất của dự án sẽ được thực hiện khi có Nghị định hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 được ban hành.

Đối với các dự án đã quyết định chủ trương đầu tư và chưa lựa chọn Nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện rà soát các nội dung của dự án khi tổ chức thẩm định, lựa chọn Nhà đầu tư, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các dự án đầu tư theo hình thức PPP, Hợp đồng BT và báo cáo kết quả kiểm tra với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/3/2019.

Theo Dân trí