Chỉ tính riêng trong tháng 1 năm nay, số vốn được thoái tại các tổng công ty thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã lên đến 2000 tỷ đồng. Đây là thông tin mà Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố.
Tháng đầu năm 2016: Thoái vốn 2000 tỷ đồng tại các tổng công ty
Theo FBNC