(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương và các tổ chức hiệp hội đẩy mạnh triển khai hiệu quả Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nhằm tạo điều kiện cho các DNNVV vượt qua khó khăn, duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực, đẩy mạnh triển khai hiệu quả các nội dung, chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Lê Tiên

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực, đẩy mạnh triển khai hiệu quả các nội dung, chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Lê Tiên

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản hướng dẫn và nghiên cứu bổ sung các giải pháp để đưa các chính sách hỗ trợ DNNVV vào cuộc sống; ưu tiên bố trí nguồn lực, đẩy mạnh triển khai hiệu quả các nội dung, chương trình, đề án hỗ trợ DNNVV; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về các nội dung hỗ trợ DNNVV.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 39/2018/NĐ-CP để hoàn thiện cơ sở pháp lý triển khai các nội dung hỗ trợ của Luật Hỗ trợ DNNVV, bảo đảm thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành. Thủ tướng cũng giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, bố trí vốn ngân sách nhà nước triển khai các chương trình, đề án hỗ trợ DNNVV, trong đó có “Chương trình hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị giai đoạn 2021 - 2025” sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV và các nghị định hướng dẫn; cập nhật, nâng cấp Cổng thông tin quốc gia về hỗ trợ DNNVV.

Ngoài ra, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương được Chính phủ giao chủ động cân đối và bố trí kinh phí thực hiện các đề án, chương trình hỗ trợ DNNVV trong kế hoạch trung hạn và hàng năm, xây dựng và sớm đưa hoạt động mạng lưới tư vấn viên của bộ, ngành, địa phương mình quản lý.