(BĐT) - Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020, Công ty CP Đại lý Giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (Tân Cảng Logistics) đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 70%.

Trong đó, Công ty đã tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền vào ngày 29/4. Đợt chi trả tiếp theo cũng với tỷ lệ 20% bằng tiền, dự kiến chốt danh sách cổ đông trong tháng 6 và thời gian trả trong tháng 7. Đợt cuối sẽ trả 30% bằng tiền, dự kiến chốt danh sách trong tháng 10 và trả trong tháng 11. 

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt mức 1.039 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2019,  lợi nhuận dự kiến hơn 102 tỷ đồng. Mức cổ tức dự kiến cho năm 2020 là 25%.