Bảo hiểm Xã hội thay thế, bãi bỏ 19 thủ tục hành chính

(BĐT) - Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 777/QĐ- BHXH công bố thay thế, bãi bỏ 19 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam.
BHXH công bố thay thế, bãi bỏ 19 thủ tục hành chính
BHXH công bố thay thế, bãi bỏ 19 thủ tục hành chính

Theo BHXH Việt Nam, mục tiêu của việc thay thế, bãi bỏ các thủ tục hành chính (TTHC) này là nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

Trong đó, BHXH Việt Nam bãi bỏ 1 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH, BHTN đối với các trường hợp như: Hết hạn hưởng; không còn tên trên danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận; người hưởng hoặc người lĩnh thay 6 tháng liên tục không nhận tiền; cơ quan BHXH đã tạm dừng in danh sách chi trả, truy lĩnh chế độ BHXH một lần của những năm trước.

Còn đối với các TTHC bị thay thế, có 15 TTHC thay thế thuộc lĩnh vực giải quyết các chế độ BHXH bao gồm: Giải quyết hưởng chế độ ốm đau; giải quyết hưởng chế độ thai sản; giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ; giải quyết hưởng BHXH một lần...

Đối với lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH, BHTN, BHXH Việt Nam cũng thay thế 3 TTHC bao gồm: Người hưởng, lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyến sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh; ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp; truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận.

Được biết, đây là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính được BHXH Việt Nam đề ra trong năm nay.

Theo kế hoạch, BHXH Việt Nam sẽ thường xuyên tiến hành rà soát, đơn giản hoá và cắt giảm TTHC trong các lĩnh vực của Ngành; tăng cường đẩy mạnh việc cắt giảm thành phần, số lượng giấy tờ, hồ sơ, giảm số giờ giao dịch BHXH của các đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các quy định về TTHC, không gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân.

Trên cơ sở kết quả rà soát, kiểm soát TTHC, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định công bố công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân thuận tiện và dễ dàng tiếp cận. Cập nhật các TTHC mới ban hành và xoá bỏ các TTHC đã hết hiệu lực theo đúng quy định.

Lê Xuân