(BĐT) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết thay thế Nghị định 20/2017/NĐ-CP với điểm đáng chú ý là nâng tỷ lệ khống chế chi phí lãi vay và quy định cụ thể các giao dịch liên kết.
Sẽ quy định cụ thể các giao dịch liên kết phát sinh trong hoạt động sản xuất - kinh doanh. Ảnh: Internet

Sẽ quy định cụ thể các giao dịch liên kết phát sinh trong hoạt động sản xuất - kinh doanh. Ảnh: Internet

Trước đó, cuối năm 2019, Bộ Tài chính công bố Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 20, trong đó chỉ sửa Khoản 3, Điều 8 về tỷ lệ khống chế chi phí lãi vay với mức nâng từ 20% lên 30%.

Theo Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 20, tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế. Tỷ lệ này được nâng từ mức 20% tại Nghị định 20.

Cũng theo Dự thảo, phần chi phí lãi vay không được trừ kể trên được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng chi phí lãi vay được trừ trong trường hợp tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định kể trên (30% EBITDA). Thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ.

Để tránh tình trạng doanh nghiệp lợi dụng giao dịch liên kết để trốn thuế, né thuế, Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 20 quy định cụ thể các giao dịch liên kết phát sinh trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của người nộp thuế có quan hệ giao dịch liên kết bao gồm mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc...