(BĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.
Việc sửa đổi, bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia nhằm bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, góp phần tích cực vào việc phân tích, hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô. Ảnh minh họa: NC st

Việc sửa đổi, bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia nhằm bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, góp phần tích cực vào việc phân tích, hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô. Ảnh minh họa: NC st

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trên quan điểm khắc phục những hạn chế của Danh mục chỉ tiêu thống kê, đồng thời tạo dựng cơ sở pháp lý vững chắc để tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động thống kê; bảo đảm cung cấp thông tin thống kê chính xác, khách quan, kịp thời, phản ánh đúng, đầy đủ tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, góp phần tích cực vào việc phân tích, hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô… thì việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê là cần thiết và phù hợp với Điều 18 của Luật Thống kê năm 2015 quy định về điều chỉnh, bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Về phạm vi sửa đổi, bổ sung, Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định tại Khoản 4 Điều 17 Luật Thống kê năm 2015. Theo Dự thảo, Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia gồm 20 nhóm với 215 chỉ tiêu. So với Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê năm 2015, Dự thảo giữ nguyên 145 chỉ tiêu, sửa tên 34 chỉ tiêu và bổ sung 36 chỉ tiêu; bỏ 7 chỉ tiêu. Dự thảo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xin ý kiến.