(BĐT) - Ngày 10/9 tới, Công ty CP Sông Đà 11 sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 18/12/2020. Đồng thời, Công ty sẽ phát hành khoảng 3,66 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. Sau phát hành, Công ty dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 183 tỷ đồng lên gần 220 tỷ đồng.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 459,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 65,75 tỷ đồng, lần lượt giảm 32,16% và 7,91% so với các kết quả đạt được trong năm 2019. Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt.