Sẽ sửa đổi nhiều quy định về đất đai, đầu tư, kinh doanh

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục văn bản để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Thủ tướng phân công các cơ quan chủ trì, phối hợp soạn thảo 28 Nghị định thuộc 4 lĩnh vực đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và đầu tư, kinh doanh; sửa đổi, bổ sung 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực nhà ở; sửa đổi, bổ sung 22 Thông tư của Bộ trưởng thuộc 3 lĩnh vực đất đai, xây dựng và đầu tư, kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản phải trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên, tập trung bố trí đủ nhân lực và kinh phí cho việc nghiên cứu, soạn thảo các văn bản, bảo đảm chất lượng và tiến độ để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Chuyên đề