(BĐT) - Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Khoản 2 Điều 23) quy định trong HSMT không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.
Quy định nhân sự chủ chốt được nhà thầu đóng bảo hiểm có đúng?

Hỏi: Bên mời thầu X tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Trong đó, hồ sơ mời thầu (HSMT) quy định nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu (HSDT) phải là nhân sự thuộc biên chế của nhà thầu, đóng bảo hiểm tại nhà thầu từ 5 năm trở lên.

Yêu cầu về nhân sự do Bên mời thầu X đưa ra có phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hay không?

Trả lời: Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Khoản 2 Điều 23) quy định trong HSMT không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Theo hướng dẫn tại Mục 1 Chương III Mẫu HSMT gói thầu xây lắp ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một trong các nội dung đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu là nhân sự chủ chốt; căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và pháp luật về xây dựng mà bên mời thầu quy định yêu cầu về nhân sự chủ chốt như chỉ huy trưởng công trình, chủ nhiệm kỹ thuật thi công, chủ nhiệm thiết kế bản vẽ thi công, đội trưởng thi công, giám sát kỹ thuật, chất lượng… và số năm kinh nghiệm tối thiểu của nhân sự chủ chốt đó cho phù hợp.

Như vậy, trong Mẫu HSMT không có quy định về tiêu chí đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, mà chỉ yêu cầu nhà thầu kê khai nhân sự dự kiến huy động có năng lực, kinh nghiệm phù hợp với vị trí đảm nhiệm, đáp ứng yêu cầu của HSMT.

Đối với trường hợp trên, việc HSMT quy định nhân sự tham gia gói thầu phải là nhân sự thuộc biên chế nhà thầu, đóng bảo hiểm tại nhà thầu từ 5 năm trở lên là không cần thiết và có thể làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Theo đó, chỉ cần quy định nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực đáp ứng các yêu cầu quy định tại HSMT và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu, mà không bắt buộc nhân sự đó phải được chính nhà thầu đóng bảo hiểm xã hội. Việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về lao động.

Trong trường hợp này, nếu các nhân sự chủ chốt do nhà thầu đề xuất có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu nêu trong HSMT và sẵn sàng huy động để tham gia thực hiện gói thầu nếu nhà thầu trúng thầu thì được coi là đáp ứng yêu cầu về nội dung nhân sự chủ chốt. Trường hợp cần thiết, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu nộp các tài liệu như: hợp đồng lao động giữa nhà thầu với nhân sự chủ chốt, sổ bảo hiểm xã hội của nhân sự chủ chốt, hợp đồng với công ty cung cấp lao động (trong trường hợp nhà thầu sử dụng nhân sự chủ chốt của công ty cung cấp lao động)… để làm rõ, chứng minh khả năng huy động nhân sự chủ chốt của nhà thầu.