Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Với 453 đại biểu tán thành (chiếm tỷ lệ 90,96%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 tại phiên họp chiều 11/11.
Các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023
Các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Trên cơ sở 375 ý kiến nhất trí, 48 ý kiến tham gia của các ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Theo đó, về ý kiến đề nghị cần ban hành giải pháp cụ thể, gắn liền với chế tài và trách nhiệm cá nhân trong việc phân bổ, giải ngân nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương đặc biệt là Chương trình phục hồi kinh tế, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện thủ tục, điều kiện phân bổ theo đúng quy định các khoản chi của ngân sách trung ương chưa phân bổ cho các bộ, ngành, địa phương, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định phương án phân bổ cụ thể, bổ sung dự toán trong năm đối với số kinh phí của ngân sách trung ương chưa phân bổ cho các bộ, ngành, địa phương.

Đối với các chương trình, đề án chưa đề xuất cụ thể nguyên tắc, tiêu chí thì chưa có căn cứ để phân bổ cụ thể. Để bảo đảm tính thống nhất, đề nghị giao Chính phủ xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức chi thường xuyên, chi đầu tư áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Báo cáo cũng đã giải trình ý kiến của các ĐBQH về căn cứ phân bổ nguồn lực cho các một số chương trình, đề án đã được phê duyệt có phạm vi thực hiện bao gồm các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong các năm qua khi chưa có nguyên tắc, tiêu chí phân bổ; phương án phân bổ vốn đầu tư của 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia nguồn Ngân sách Trung ương. Ngoài ra, các ý kiến của ĐBQH góp ý về từ ngữ, kỹ thuật văn bản, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tiếp thu, thể hiện trong Dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023

Các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023

Trong phát biểu điều hành nội dung phiên họp, Phó Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 sau khi tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội gồm 4 Điều, 8 Phụ lục. Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 đã chính thức được thông qua với tỷ lệ tán thành cao.

Chuyên đề