(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 4 dự án đầu tư có sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn TP. Hạ Long. Tổng chi phí thực hiện các dự án này là 115,129 tỷ đồng.

Đó là các dự án: Khu dân cư phường Hà Khánh, Khu dân cư tại phường Hà Khẩu (Khu 4, Khu đồi phía Đông UBND Phường), Nhà văn hóa Khu 7B kết hợp văn phòng làm việc và chung cư phường Hồng Hải, Khu dân cư phường Hà Phong.

Về chi phí thực hiện dự án, Dự án Khu dân cư phường Hà Khánh là 32,161 tỷ đồng và thực hiện hợp đồng trong 18 tháng. Dự án Khu dân cư tại phường Hà Khẩu (Khu 4, Khu đồi phía Đông UBND Phường) là 19,264 tỷ đồng và thực hiện hợp đồng trong 18 tháng. Dự án Nhà văn hóa Khu 7B kết hợp văn phòng làm việc và chung cư phường Hồng Hải là 24,693 tỷ đồng và thực hiện hợp đồng trong 12 tháng. Dự án Khu dân cư phường Hà Phong là 67,911 tỷ đồng và thực hiện hợp đồng trong 24 tháng.

Trong quý II này, UBND TP. Hạ Long sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư các dự án nêu trên theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.