(BĐT) - Theo Bộ Xây dựng, những quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có sự phân cấp mạnh hơn, trong đó nhiều trách nhiệm trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng được chuyển từ người quyết định đầu tư sang chủ đầu tư. Phân cấp mạnh sẽ giúp giảm thủ tục, thời gian thực hiện, đồng thời đòi hỏi các chủ thể liên quan phải nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện.
Tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, các nội dung về giá xây dựng công trình được sửa đổi để bao quát các trường hợp, mang tính thị trường hơn. Ảnh: Lê Tiên

Tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, các nội dung về giá xây dựng công trình được sửa đổi để bao quát các trường hợp, mang tính thị trường hơn. Ảnh: Lê Tiên

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (NĐ 10) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/2/2021, thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 (NĐ 68). Sau khi NĐ 68 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2019, nhiều bộ, ngành, địa phương đã phản ánh một số vướng mắc, khó khăn liên quan đến nội dung về đơn giá nhân công, đơn giá ca máy; định mức công tác xây dựng chuyên ngành, đặc thù...

Thông tin tới Báo Đấu thầu, Bộ Xây dựng cho biết, NĐ 10 đã giải quyết vấn đề mới phát sinh và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn phù hợp với quy định mới của Luật Xây dựng sửa đổi 2020. Đặc biệt, quy định mới có sự phân cấp mạnh trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được quy định chuyển từ người quyết định đầu tư sang chủ đầu tư.

Có thể kể đến như NĐ 10 cụ thể hóa quy định của Luật Xây dựng 2020 về phân định rõ trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về xây dựng và của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư trong việc thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng. Theo đó, trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về xây dựng chủ yếu tập trung vào nội dung sự tuân thủ các quy định pháp luật trong xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng; người quyết định đầu tư, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về sự phù hợp, đầy đủ, tính hợp lệ của giá trị tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng do mình thẩm định. Đồng thời, trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được quy định chuyển từ người quyết định đầu tư sang chủ đầu tư; quy định cụ thể thiết kế FEED là một bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

NĐ 10 quy định cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án hoặc chủ đầu tư (trong trường hợp đã xác định được chủ đầu tư) tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để hạn chế phát sinh thủ tục, kéo dài thời gian thực hiện, thay cho quy định tại NĐ 68 là giao cho cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án thực hiện làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt. NĐ 10 cũng quy định giao cho chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và các chi phí tính chung cho cả dự án, thay vì giao cho cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư.

Đặc biệt, liên quan đến định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, NĐ 10 đã sửa đổi quy định về thẩm quyền phê duyệt của người quyết định đầu tư, sự tham gia có ý kiến của Bộ Xây dựng đối với định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh trong giai đoạn lập dự toán xây dựng, làm rõ quy trình, các bước thực hiện cũng như trách nhiệm của các chủ thể có liên quan. Theo đó, trong quá trình lập dự toán, tổ chức, cá nhân lập dự toán xây dựng có trách nhiệm lập danh mục các định mức dự toán mới, định mức dự toán cần điều chỉnh và tổ chức xác định các hao phí định mức; chủ đầu tư xem xét, quyết định việc sử dụng các định mức này. “Việc sửa đổi quy định như trên không những nhằm tháo gỡ vướng mắc mà còn phát huy tính chủ động, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý thực hiện dự án”, Bộ Xây dựng khẳng định.

Các nội dung về giá xây dựng công trình cũng được sửa đổi để bao quát các trường hợp, mang tính thị trường hơn tại NĐ 10. Thẩm quyền công bố các thông tin về giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng được phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng (thay vì UBND cấp tỉnh như trước đây).