(BĐT) - CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết (Mã CK: PTG) cho biết ngày 18/3 tới sẽ là ngày tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 nhằm báo cáo kết quả kinh doanh 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Năm 2017, Công ty đạt 306 tỷ đồng doanh thu và 29,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. EPS tăng lên đạt 5.854 đồng. Nhờ kết quả kinh doanh nói trên, Công ty quyết định chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 120% với tổng số tiền dự kiến là 55,3 tỷ đồng.

Trước đó, Công ty đã 2 lần chia cổ tức năm 2017 với tổng tỷ lệ 20%. Nguồn vốn lấy từ 29,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2017 và 29 tỷ đồng lợi nhuận từ các năm trước chưa phân phối.

Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 328 tỷ đồng, tăng 7%; chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 26,5 tỷ đồng; tỷ lệ chi trả cổ tức là 20%.