PPC chốt trả cổ tức tỷ lệ 18,94%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán: PPC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức lần 3 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 18,94% vào ngày 18/5 tới. Thời gian thanh toán tiền tạm ứng cổ tức dự kiến vào ngày 3/9.

Trước đó, Công ty đã chi trả cổ tức lần 1 vào tháng 12/2020 với tỷ lệ 3,5% và lần 2 năm 2020 vào tháng 3/2021 với tỷ lệ 11,5%.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của PPC, tổng doanh thu của Công ty đạt 8.219,5 tỷ đồng, hoàn thành 99,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.210,65 tỷ đồng, vượt 58,2% kế hoạch.

Kết thúc năm 2020, tổng tài sản của Nhiệt điện Phả Lại đạt 7.233,7 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả toàn bộ là nợ ngắn hạn còn gần 750 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hết đến cuối năm 2020 còn 2.145 tỷ đồng. EPS đạt 3.153 đồng/CP.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư