(BĐT) - Công ty CP Pin Ác quy Miền Nam (mã chứng khoán: PAC) thông qua chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 5%. Ước tính, doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 23,24 tỷ đồng cho cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng để nhận quyền cổ tức là 13/8 và ngày thanh toán là 27/8.

Trong quý I/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 881,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 40,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,3% và 37,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 4,1% so với đầu năm lên 2.498,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 871,5 tỷ đồng, chiếm 34,9% tổng tài sản; tồn kho đạt 598,4 tỷ đồng, chiếm 23,9% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 526,1 tỷ đồng, chiếm 21,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 335,7 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng tài sản.