Nhân lên sức mạnh ý Đảng, lòng dân trong thời kỳ mới

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Đảng ta đã khẳng định sức mạnh nhân dân là cội nguồn sâu xa của mọi thắng lợi và phát triển. Việt Nam muốn đạt mục tiêu đến năm 2025 vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, là nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, phải phát huy mạnh mẽ sức dân, trí dân, lòng dân, quyền dân, sự sáng tạo, ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân…
Hơn 35 năm qua, Đảng ta lãnh đạo toàn dân thực hiện công cuộc đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Ảnh: Đông Giang
Hơn 35 năm qua, Đảng ta lãnh đạo toàn dân thực hiện công cuộc đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Ảnh: Đông Giang

Lịch sử Việt Nam có những nét riêng. Lòng dân có trước ý Đảng. Chủ nghĩa yêu nước có trước chủ nghĩa cộng sản. Phong trào yêu nước có trước phong trào công nhân. Ý thức về độc lập dân tộc có trước nhận thức về chủ nghĩa xã hội. Con đường dẫn Bác Hồ đến với chủ nghĩa Mác - Lênin xuất phát từ chủ nghĩa yêu nước. Nhưng đặc biệt hơn là từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nâng cao những giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam lên một nấc thang mới, một trình độ mới, một chất lượng mới. Chủ nghĩa yêu nước gắn với chủ nghĩa cộng sản. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, Đảng ta ngay từ khi vừa ra đời đã quy tụ được lực lượng, sức mạnh, lòng dân, sức dân, trí dân tạo thành sức mạnh đoàn kết và hăng hái to lớn, làm nên thắng lợi huy hoàng của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Cả dân tộc “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, rũ bùn đứng dậy chói lòa. Cách mạng Tháng Tám đã biến người nô lệ thành người tự do. Nhân dân ta bước lên địa vị làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, làm chủ bản thân. Chúng ta có quyền tự hào rằng lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, nắm chính quyền toàn quốc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do.

Ba mươi năm tiếp theo, nước ta có lúc ở trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn tưởng chừng không vượt qua được. Tuy vậy, Đảng vẫn kiên quyết kháng chiến kiến quốc, tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược là chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhờ sự đoàn kết chặt chẽ của toàn quân và toàn dân ta, sức mạnh ý Đảng - lòng dân được nhân lên gấp bội, chúng ta đã giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hơn 35 năm qua, Đảng ta tiếp tục kiên trì và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo toàn dân thực hiện công cuộc đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tư tưởng bao trùm, sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng được quán triệt theo chỉ dẫn của Bác Hồ là “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”.

Trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta xác định, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Những bài học về xây dựng đội ngũ cán bộ trong di sản Hồ Chí Minh từ Cách mạng Tháng Tám vẫn vẹn nguyên giá trị, mở đường đổi mới, soi sáng tương lai, đang được Đảng ta vận dụng sáng tạo trong tình hình hiện nay. Đó là cán bộ là gốc của mọi công việc. Mọi sự thành hay bại đều liên quan tới cán bộ tốt hay kém. Giống như nguồn của sông, gốc của cây, sức mạnh của người gánh nặng đường xa, người cán bộ phải luôn luôn xác định đạo đức cách mạng là gốc. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.

Đại hội XIII của Đảng đặt ra mục tiêu phát triển cụ thể: Đến năm 2025, là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, là nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Muốn hoàn thành được mục tiêu phát triển to lớn, nặng nề đó, phải nhân lên sức mạnh của ý Đảng - lòng dân, lòng dân - ý Đảng. Cùng với việc xác định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, phải phát huy mạnh mẽ sức dân, trí dân, lòng dân, quyền dân, sự sáng tạo, ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân. Đảng ta khẳng định, sức mạnh nhân dân là cội nguồn sâu xa của thắng lợi và phát triển.

Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng lãnh đạo nhưng dân là chủ, là gốc. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Như Bác Hồ đã dạy và Đảng ta khẳng định nhiều lần trong đổi mới, đó là ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Vì vậy, toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân, ở tinh thần và ý thức phục vụ nhân dân. Đảng phải chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

Cán bộ, đảng viên phải tin dân, hiểu dân, học dân, hỏi dân, lắng nghe dân. Việc gì lợi cho dân, dù nhỏ mấy, phải hết sức làm; việc gì hại cho dân, dù nhỏ mấy, phải hết sức tránh. Quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng; là nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Chúng ta đang sống trong không khí rạo rực của những ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của 77 năm về trước. Lúc đó Đảng ta chỉ khoảng 5.000 đảng viên mà lãnh đạo cả nước làm Cách mạng Tháng Tám thắng lợi. Hiện nay, hàng ngũ Đảng ta đã tăng lên 1.000 lần, với trên 5 triệu đảng viên. Sức mạnh của ý Đảng - lòng dân, lòng dân - ý Đảng cũng tăng lên gấp bội. Với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự ủng hộ, đồng lòng của nhân dân, đất nước ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới, thực hiện thành công tâm nguyện của Bác Hồ vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc, xây dựng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, sải bước cùng thời đại, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Chuyên đề