• Thời cơ độc lập, thời cơ thống nhất và thời cơ phát triển thịnh vượng

  30/04/2021 10:00

  (BĐT) - Trong lịch sử nước Việt Nam hiện đại, bài học về việc chớp thời cơ, tập trung sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong những cơ hội lịch sử có tính chất quyết định để tạo nên tương quan lực lượng mới, kết hợp với động lực thời đại mà dựng nên đại nghiệp, luôn là bài học thời sự.
 • Tổ quốc trên hết

  02/09/2016 14:00

  (BĐT) - Nói đến Cách mạng Tháng Tám 1945 là nói đến một cuộc cách mạng làm thay đổi chế độ chính trị: lật đổ sự cai trị của phát xít Nhật, cùng 8 thập kỷ là thuộc địa của nước Pháp thực dân, đồng thời cáo chung chế độ quân chủ đã tồn tại cả ngàn năm. 
 • Thế hệ của “lời thề độc lập”

  30/04/2016 06:00

  (BĐT) - Tổ quốc bị xâm lăng, quốc gia nguy biến, đáp lời sông núi, nghe theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ, lớp lớp các thế hệ cha anh chúng ta đã xếp bút nghiên ra chiến trường với khí thế hào hùng cả nước cùng đánh giặc...

chuyên đề

Kết nối đầu tư