#Cách mạng Tháng Tám
Hơn 35 năm qua, Đảng ta lãnh đạo toàn dân thực hiện công cuộc đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Ảnh: Đông Giang

Nhân lên sức mạnh ý Đảng, lòng dân trong thời kỳ mới

(BĐT) - Đảng ta đã khẳng định sức mạnh nhân dân là cội nguồn sâu xa của mọi thắng lợi và phát triển. Việt Nam muốn đạt mục tiêu đến năm 2025 vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, là nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, phải phát huy mạnh mẽ sức dân, trí dân, lòng dân, quyền dân, sự sáng tạo, ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân…
Đã đến thời điểm đẩy mạnh, đi tới cao trào của một cuộc canh tân đất nước mới, hướng tới thịnh vượng. Ảnh: Tiên Giang

Thời cơ độc lập, thời cơ thống nhất và thời cơ phát triển thịnh vượng

(BĐT) - Trong lịch sử nước Việt Nam hiện đại, bài học về việc chớp thời cơ, tập trung sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong những cơ hội lịch sử có tính chất quyết định để tạo nên tương quan lực lượng mới, kết hợp với động lực thời đại mà dựng nên đại nghiệp, luôn là bài học thời sự.
Khối Đại đoàn kết thăng hoa khi toàn dân tộc Việt Nam có chung ý chí “Tổ quốc trên hết”

Tổ quốc trên hết

(BĐT) - Nói đến Cách mạng Tháng Tám 1945 là nói đến một cuộc cách mạng làm thay đổi chế độ chính trị: lật đổ sự cai trị của phát xít Nhật, cùng 8 thập kỷ là thuộc địa của nước Pháp thực dân, đồng thời cáo chung chế độ quân chủ đã tồn tại cả ngàn năm. 
Thế hệ của “lời thề độc lập”

Thế hệ của “lời thề độc lập”

(BĐT) - Tổ quốc bị xâm lăng, quốc gia nguy biến, đáp lời sông núi, nghe theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ, lớp lớp các thế hệ cha anh chúng ta đã xếp bút nghiên ra chiến trường với khí thế hào hùng cả nước cùng đánh giặc...