(BĐT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa quyết định thành lập Tổ giám sát thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Tổ giám sát được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch giám sát, lựa chọn một số cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An để giám sát việc tổ chức đấu giá bảo đảm thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Trường hợp phát hiện có vi phạm, Tổ giám sát sẽ lập biên bản và đề nghị người có thẩm quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý, báo cáo Sở Tư pháp, UBND Tỉnh kết quả giám sát trước ngày 31/12/2020. Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm gửi thông báo lịch các cuộc đấu giá cho Tổ giám sát ít nhất là 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá.

Thành viên của Tổ giám sát gồm đại diện của Sở Tư pháp, Công an Tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện nơi có đất đấu giá.