Nghệ An tạm dừng đấu giá tài sản trong thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị 16

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh yêu cầu tạm dừng đấu giá tài sản trong thời gian thực hiện cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

Theo công văn số 6274/UBND-KT ngày 27/8/2021, UBND tỉnh Nghệ An nêu rõ việc tạm dừng đấu giá tài sản trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đơn vị có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, Tổ chức đấu giá tài sản.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã tạm dừng các hoạt động thông báo công khai lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản và ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá; thông báo kịp thời cho các Tổ chức đấu giá tài sản mà đơn vị mình đã ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản về việc tạm dừng thực hiện việc đấu giá tài sản để đảm bảo phòng, chống dịch; thống nhất với Tổ chức đấu giá về thời gian, địa điểm đấu giá tiếp sau khi kết thúc việc thực hiện cách ly xã hội.

Đồng thời chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý được giao bán tài sản đấu giá tạm dừng thông báo công khai lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản, ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và thông báo kịp thời cho Tổ chức đấu giá tài sản về việc tạm dừng thực hiện việc đấu giá tài sản để đảm bảo phòng, chống dịch; thống nhất với Tổ chức đấu giá về thời gian, địa điểm đấu giá tiếp sau khi kết thúc việc thực hiện cách ly xã hội.

Đối với các Tổ chức đấu giá, không tiến hành niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá tài sản; tạm dừng việc bán, thu nhận hồ sơ đấu giá tài sản, tiền đặt trước trong thời gian thực hiện cách ly xã hội. Đồng thời niêm yết, thông báo công khai kịp thời về việc tạm dừng đấu giá tài sản.

Việc tổ chức đấu giá tài sản được tiếp tục thực hiện sau khi tại địa bàn cấp huyện nơi đơn vị có tài sản, nơi Tổ chức đấu giá đặt trụ sở không còn áp dụng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16, sau khi có sự thống nhất với các đơn vị có tài sản đấu giá. Cùng với đó, phối hợp với đơn vị có tài sản để có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế; tại cuộc đấu giá phải chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Chuyên đề