Ngày làm việc thứ 5 Hội nghị TW 6 khóa XIII: Trung ương Đảng thảo luận kế hoạch tài chính NSNN 3 năm 2023 - 2025

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày làm việc thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận về dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025.
Quang cảnh Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII
Quang cảnh Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Tiếp tục chương trình Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII, sáng 7/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về Đề án định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sau đó, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung Trung ương thảo luận về Đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; Đề án tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư