Ngày 25/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2021do Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng

Chuyên đề