Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2021 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai ủy quyền như sau:

Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 279633 do UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cấp ngày 24/11/2005, cụ thể như sau: - Thửa đất số: 50 - Tờ bản đồ số: 29 - Địa chỉ: Tơ Vơn 2, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai; - Diện tích: 20.038 m2 (Bằng chữ: Hai mươi nghìn không trăm ba mươi tám mét vuông); - Hình thức sử dụng đất : Riêng : 20.038 m2; Chung: m2; - Mục đích sử dụng đất : Đất trồng cây lâu năm - Thời hạn sử dụng đất : Đến tháng 11/2070. Tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 279634 do UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cấp ngày 24/11/2005, cụ thể như sau: - Thửa đất số: 49, 51,52 - Tờ bản đồ số: 29 - Địa chỉ: Tơ Vơn 2, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai; - Diện tích: 25.561m2 (Bằng chữ: Hai mươi lăm nghìn năm trăm sáu mươi mốt mét vuông); - Hình thức sử dụng đất : Riêng : 0 m2; Chung : 25.561 m2 ; - Mục đích sử dụng đất : Đất trồng cây lâu năm - Thời hạn sử dụng đất : Đến tháng 11/2050. Tài sản thứ ba: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 615470 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 13/9/2016, cụ thể như sau: - Thửa đất số: 43 - Tờ bản đồ số: 29 - Địa chỉ: Thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai; - Diện tích: 24.047 m2 (Bằng chữ: Hai mươi bốn nghìn không trăm bốn mươi bảy mét vuông); - Hình thức sử dụng đất : Riêng : 24.047 m2; Chung : Không m2 ; - Mục đích sử dụng đất : Đất trồng cây lâu năm - Thời hạn sử dụng đất : Đến tháng 11/2054. Tài sản thứ tư: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 615472 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 13/9/2016, cụ thể như sau: - Thửa đất số: 48 - Tờ bản đồ số: 29 - Địa chỉ: Thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai; - Diện tích: 38.760 m2 (Bằng chữ: Ba mươi tám nghìn bảy trăm sáu mươi mét vuông); - Hình thức sử dụng đất : Riêng : 38.760 m2; Chung : Không m2 ; - Mục đích sử dụng đất : Đất trồng cây lâu năm - Thời hạn sử dụng đất : Đến tháng 11/2054. Giá khởi điểm như sau: Tài sản thứ 1+ 2 + 3 + 4: 3.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm triệu đồng). Lưu ý: Tài sản trên không bán tách rời.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai.

Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai ảnh 4
Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai ảnh 5

Chuyên đề