Ngày 11/6/2020, đấu giá 4 máy phát điện tại tỉnh Phú Yên

(BĐT) -Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/6/2020 do Kho bạc Nhà nước Phú Yên ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên; Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Kho bạc Nhà nước Phú Yên; Địa chỉ: Số 289 Nguyễn Huệ, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

3. Tên tài sản đấu giá.

a) Danh mục tài sản đấu giá:

- Tài sản thanh lý nhà nước gồm: 02 máy phát điện hiệu Brono, công suất 30KVA và 02 máy phát điện hiệu Capo, công suất 17KVA, đã qua sử dụng, năm đưa vào sử dụng: 2009;

b) Nguồn gốc của tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý nhà nước.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

a) Thời gian xem tài sản đấu giá: 02 ngày (từ ngày 04 - 05/6/2020).

b) Địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại Kho bạc Nhà nước Phú Yên (Số 289 Nguyễn Huệ, phường 5, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên)

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá.

a) Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 26/5/2020 đến 16 giờ 00 ngày 08/6/2020.

b) Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, Phú Yên).

6. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 245.200.000 đồng (Hai trăm bốn mươi lăm triệu hai trăm nghìn đồng)

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước.

a) Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đ/hồ sơ;

b) Tiền đặt trước: 49.000.000đ/hồ sơ

  c) Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (đối với khoản tiền đặt trước dưới năm triệu đồng), khoản tiền đặt trước từ năm triệu đồng trở lên nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên số: 5901.0000.312584 - Tại: Ngân hàng TPCP Đầu tư và Phát triển Phú Yên.

- Khoản tiền đặt trước nếu trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc trừ vào tiền mua tài sản; nếu không trúng đấu giá trả lại cho người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá hoặc thời hạn khác do các bên thỏa thuận.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

a) Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 26/5/2020 đến 16 giờ 00 ngày 08/6/2020.

b) Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên).

c) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ đấu giá điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ; nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo thời gian và địa điểm quy định.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (có mẫu tại Trung tâm);

+ Bản sao chứng minh nhân dân;

+ Bản chính chứng từ nộp tiền đặt trước.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, nội dung ủy quyền nêu rõ công việc ủy quyền và phạm vi ủy quyền và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

a) Thời gian đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00, ngày 11/6/2020.

b) Địa điểm đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên).

10. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá, bước giá.

a) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

b) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

c) Bước giá: Từ 0,1% đến 10% của giá khởi điểm (áp dụng trong trường hợp có từ 02 phiếu giá trả bằng nhau trở lên phải tiếp tục đấu giá bằng lời nói hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá).

Chuyên đề