(BĐT) - Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (NFSC) nhận định lạm phát trong tháng 11 và 12 sẽ phụ thuộc chủ yếu vào giá xăng dầu và lương thực thực phẩm, mức độ tăng lạm phát cả năm 2016 dự báo ở khoảng 5%.
Lạm phát trong tháng 11 và 12 sẽ phụ thuộc chủ yếu vào giá xăng dầu và lương thực thực phẩm.

Lạm phát trong tháng 11 và 12 sẽ phụ thuộc chủ yếu vào giá xăng dầu và lương thực thực phẩm.

Đánh giá về tình hình lạm phát 11 tháng đầu năm, NFSC cho rằng, lạm phát có xu hướng tăng nhưng lạm phát cơ bản (lạm phát loại trừ lương thực - thực phẩm; năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục) vẫn ổn định. Lạm phát cơ bản vẫn duy trì dưới 2% cho thấy sức ép từ tổng cầu đối với lạm phát của năm 2016 không lớn. Lạm phát năm 2016 cao hơn năm 2015 chủ yếu do chủ động điều chỉnh giá dịch vụ công tăng nhanh hơn năm 2015 (10 tháng đầu năm dược phẩm y tế và giáo dục lần lượt đóng góp 2,36 điểm % và 0,65 điểm % vào mức tăng chung CPI so với đầu năm).