(BĐT) - CTCP Thủy điện Sê Sa 4A (Mã CK: S4A) vừa công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên 2018.

Trong năm 2017, sản lượng điện thương phẩm của Công ty vượt 5% kế hoạch nhờ tình hình khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên ổn định, lượng mưa khá. Bên cạnh đó, Công ty cũng thanh toán bù chênh lệch tỷ giá 2,7 tỷ đồng năm 2015 theo hợp đồng mua bán điện.

Với kết quả trên, năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 294 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 134 tỷ đồng; vượt lần lượt 4% và 25% kế hoạch cả năm.

Năm 2018, HĐQT đánh giá tiếp tục là một năm thuận lợi về thủy văn, dự kiến sản lượng điện sản xuất trong tháng mua khô đảm bảo kế hoạch. Tuy nhiên, HĐQT S4A vẫn đề ra kế hoạch thận trọng với mục tiêu doanh thu đạt 281,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 87,7 tỷ đồng.

Về phương án chia cổ tức năm 2017, HĐQT Công ty đề xuất chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 31%, trong đó đã tạm ứng 25% và 6% còn lại sẽ thanh toán trong tháng 5/2018.

Dự kiến, tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 của Công ty là 20-30%.