Năm 2018, OCH dự kiến lãi đạt hơn 89 tỷ đồng

(BĐT) - CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (Mã CK: OCH) vừa thông qua Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2018 của công ty mẹ và hợp nhất.

Theo đó, đối với công ty mẹ, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 210,3 tỷ đồng và 29,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Trong khi đó, kế hoạch năm 2017 của Công ty là 299,3 tỷ đồng doanh thu và 18,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Đối với hợp nhất, Công ty đặt chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 1.195 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 89,4 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần so với kế hoạch năm 2017 là 28,7 tỷ đồng.

Năm 2016, Công ty đạt hơn 1.005 tỷ đồng doanh thu hợp nhất nhưng vẫn lỗ gần 81 tỷ đồng, trong khi kế hoạch lãi gần 60 tỷ đồng.

Về tình hình hoạt động 9 tháng 2017, doanh thu thuần của Công ty đạt 871,6 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 84,7 tỷ đồng, vượt 195% kế hoạch cả năm.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư