Mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở áp dụng từ 1/1/2017

Ngân hàng Nhà nước đã quyết định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2017 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN là 5,0%/năm.
Mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở áp dụng từ 1/1/2017

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Quyết định số 2645/QĐ-NHNN ngày 30/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2016 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN.

Trước đó, tại Quyết định số 2645/QĐ-NHNN ngày 30/12/2015, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2016 đối với dư nợ các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN và Thông tư số 32/2014/TT-NHNN cũng là 5%/năm.

Chuyên đề