(BĐT) - Về việc tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành liên quan, cơ quan này đã trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số giải pháp tại phương án cơ cấu lại Ngân hàng Thương mại cổ phần (NHTMCP) Đại chúng Việt Nam, tích cực phối hợp với Bộ Công an trong quá trình giám sát tăng cường đối với NHTMCP Sài Gòn, Quốc Dân.
NHNN chú trọng tái cơ cấu các tổ chức tín dụng. Ảnh: Internet

NHNN chú trọng tái cơ cấu các tổ chức tín dụng. Ảnh: Internet

Đối với 3 NHTM mua bắt buộc (CBBank, GPBank và OceanBank) và NHTMCP Đông Á (DAB), trên cơ sở chủ trương, định hướng của các cấp có thẩm quyền và căn cứ quy định pháp luật, NHNN đã tập trung chỉ đạo 3 ngân hàng mua bắt buộc và DAB chủ động, tích cực tìm kiếm đối tác, đàm phán với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có nguyện vọng tham gia cơ cấu lại ngân hàng; chỉ đạo các ngân hàng mua bắt buộc sắp xếp lại mạng lưới hoạt động, tiết giảm chi phí, triển khai các hoạt động kinh doanh an toàn... trên nguyên tắc quyết liệt, thận trọng, chặt chẽ. Đồng thời, NHNN cũng chủ động, kịp thời có ý kiến với các đề xuất, kiến nghị của các nhà đầu tư có nguyện vọng tham gia cơ cấu lại các ngân hàng, yêu cầu các bên phối hợp, xây dựng và hoàn thiện phương án cơ cấu lại.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHNN đang khẩn trương phối hợp các bộ, ngành và cơ quan liên quan để hoàn thiện phương án xử lý, cơ cấu lại của Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng Đại Dương theo định hướng mới; tiếp tục chỉ đạo Ngân hàng Dầu khí toàn cầu và DAB xây dựng/hoàn thiện phương án cơ cấu lại để xem xét, đánh giá và trình cấp có thẩm quyền.

Về kết quả cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), NHNN tiếp tục giám sát chặt chẽ các TCTD trong việc triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt để kịp thời yêu cầu rà soát, điều chỉnh phương án phù hợp với thực tiễn hoạt động, khắc phục các tồn tại, yếu kém; theo dõi, giám sát tình hình xử lý nợ xấu cũng như kiểm soát chất lượng tín dụng của từng TCTD để kịp thời cảnh báo, chấn chỉnh; kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc của các TCTD trong quá trình triển khai thực hiện phương án.

Đến cuối tháng 7/2021, vốn điều lệ của 4 NHTMNN (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV) đạt 159,6 nghìn tỷ đồng; tổng tài sản đạt 6.052,6 nghìn tỷ đồng; huy động vốn thị trường 1 đạt 5.073,4 nghìn tỷ đồng; dư nợ cho vay thị trường 1 đạt 4.481 nghìn tỷ đồng.

Để nâng cao năng lực tài chính, hiện nay, 4 NHTMNN đã và đang thực hiện tăng vốn điều lệ. Trong đó, Agribank đã được Bộ Tài chính cấp bổ sung 3.500 tỷ đồng vốn điều lệ theo Quyết định 107/QĐ-TTg ngày 22/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ; VietinBank đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận để lại; NHNN đang trình Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Vietcombank thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế; NHNN đã lấy ý kiến Bộ Tài chính đối với dự thảo tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại BIDV thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phần từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2020.

Về việc cổ phần hóa Agribank, NHNN đã chỉ đạo Agribank phối hợp với Bộ Tài chính, UBND các tỉnh để khẩn trương lập, thẩm định, phê duyệt phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017. Đến 31/8/2021, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp đối với 2094/2174 cơ sở nhà, đất. Đối với 80 cơ sở nhà đất chưa được Bộ Tài chính phê duyệt, trên cơ sở quy định tại Nghị định 67/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/9/2021), NHNN đã chỉ đạo, hướng dẫn Agribank rà soát lại các cơ sở này để xây dựng, đề xuất phương án sắp xếp nhà đất theo quy định này nhằm đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa.

Đối với NHTMCP, nhóm ngân hàng này đều bám sát phương án được duyệt, tập trung củng cố, chấn chỉnh toàn diện các mặt tài chính, quản trị, xử lý nợ xấu, tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh (đến cuối tháng 7/2021, vốn điều lệ của các NHTMCP đạt 334,6 nghìn tỷ đồng; tổng tài sản đạt 6.417,9 nghìn tỷ đồng; huy động vốn thị trường 1 đạt 4.967,5 nghìn tỷ đồng; dư nợ cho vay thị trường 1 đạt 3.973,2 nghìn tỷ đồng), tăng cường tính minh bạch trong hoạt động.

Đối với TCTD phi ngân hàng, NHNN đã chỉ đạo, giám sát các TCTD phi ngân hàng triển khai phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt, trong đó, tập trung chỉ đạo việc xử lý các TCTD phi ngân hàng có nhiều tồn tại trong hoạt động. Một số TCTD phi ngân hàng thuộc sở hữu của các Tập đoàn, Tổng công ty đang tiếp tục thực hiện cơ cấu lại theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng thời, NHNN đã hoàn thiện Báo cáo Chính phủ về đề xuất hoàn thiện pháp luật về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm trên cơ sở thực tiễn áp dụng các quy định tại Nghị quyết 42/2017/QH14. Hiện nay, NHNN đang xây dựng báo cáo đánh giá tác động đề xuất xây dựng luật để tiếp tục triển khai, áp dụng trong xử lý nợ xấu của các TCTD.