Lựa chọn nhà thầu hạng mục hệ thống cấp điện, chiếu sáng thuộc công trình Khu tái định cư Ngã Sáu phục vụ Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

0:00 / 0:00
0:00
1. Tên dự án: Khu tái định cư Ngã Sáu phục vụ Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 được duyệt theo Quyết định số 2010/QĐ-UBND, ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh Hậu Giang.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: Số 02, đường Hòa Bình, khu vực 4, Phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại: 02933.581777; Fax: 02933.581122; E-mail: bqldahg.khkt@gmail.com.

3. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Dự án Khu tái định cư Ngã Sáu phục vụ Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025: Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt tại Quyết định số 2151/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 12 năm 2022và theo Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Gói thầu thi công xây dựng hạng mục: Hệ thống cấp điện, hệ thống chiếu sáng; giá gói thầu: 1,943 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày; phạm vi công việc chính: thi công xây dựng hạng mục: Hệ thống cấp điện, hệ thống chiếu sáng. Loại, cấp công trình: Công trình công nghiệp, cấp IV.

Nhà thầu tham chiếu tiêu chí dưới đây, tự đánh giá khả năng tham gia để gửi hồ sơ năng lực (gồm đầy đủ các tài liệu liên quan) và đơn xin tham gia về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hậu Giang theo địa chỉ nêu trên với thời hạn như sau:

- Gói thầu thi công xây dựng hạng mục: Hệ thống cấp điện, hệ thống chiếu sáng trước 14 giờ 00, ngày 25/8/2023.

4. Một số yêu cầu chủ yếu về năng lực hành nghề, năng lực tài chính và yêu cầu kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự:

TT

Nội dung

Mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá đáp ứng yêu cầu

1.

Năng lực tài chính


1.1

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) trong 3 năm gần đây 2020, 2021, 2022

- Đối với nhà thầu độc lập: Phải ≥ A tỷ đồng.

- Đối với nhà thầu liên danh: Tổng doanh thu bình quân hằng năm của các thành viên phải ≥ A tỷ đồng.

* Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) A = (giá gói thầu - giá trị thuế VAT) x k (áp dụng k = 1,5).

1.2

Yêu cầu về nguồn lực tài chính

- Đối với nhà thầu độc lập: Phải ≥ B tỷ đồng.

- Đối với nhà thầu liên danh: Tổng các thành viên phải ≥ B tỷ đồng.

Nguồn lực tài chính B = 30% x [Giá gói thầu].

(các nội dung liên quan đến yêu cầu về nguồn lực tài chính theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, ngày 31/5/2022).

2

Yêu cầu kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 (9) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành (10) tối thiểu 01 công trình xây dựng, có các phần việc thi công hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, có giá trị tối thiểu là: 971.604.000 VND.

*Ghi chú (áp dụng chung đối với nhà thầu độc lập và liên danh):

- Công trình hoàn thành để chứng minh kinh nghiệm nêu trên là công trình đã được nhà thầu thực hiện xong toàn bộ công việc của công trình đó và được chủ đầu tư nghiệm thu; thời điểm xác nhận công trình hoàn thành để xác định công trình tương tự là thời điểm nghiệm thu công trình, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng. Các công trình tương tự của nhà thầu bị cơ quan thẩm quyền kết luận vi phạm về chất lượng thì không được xem xét, đánh giá.

- Trường hợp nhà thầu thực hiện nhiều công trình trong cùng một dự án của cùng một chủ đầu tư và cùng một thời điểm thi công thì được cộng các công trình đó để chứng minh năng lực, kinh nghiệm (chỉ xét phần do nhà thầu đảm nhận thực hiện).

Chuyên đề