(BĐT) - Công ty CP Long Hậu dự kiến chốt cổ tức tiền mặt năm 2019 với tỷ lệ là 19% cho cổ đông hiện hữu, thời gian chi trả là tháng 8/2020.

Hiện tại, Công ty chưa chốt ngày đăng ký cuối cùng.

Được biết, trong quý I/2020, Công ty ghi nhận doanh thu 206,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 63,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,6% và 15,3% so với quý I/2019.

Luỹ kế 3 tháng đầu năm 2020, Công ty hoàn thành 51,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.