(BĐT) - Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của LILAMA 69-1, đơn vị này quyết định tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu, từ 75,7 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng, nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Số lượng dự kiến phát hành tối đa là 7,4 triệu cổ phiếu.

Năm 2016, LILAMA 69-1 đặt mục tiêu doanh thu là 870 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 23,5 tỷ đồng. Dự kiến cuối năm 2016, LILAMA 69-1 sẽ hoàn thành các hạng mục Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Năm 2015, Công ty đạt doanh thu 862,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 17 tỷ đồng; mức chi trả cổ tức cho các cổ đông bằng cổ phiếu là 8%.