Lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định việc thu, nộp một số chi phí trong đấu thầu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng chi phí đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu đối với các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 của Luật Đấu thầu và Điều 1 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng chi phí đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu. Ảnh: Lê Tiên
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng chi phí đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu. Ảnh: Lê Tiên

Nguồn thu từ chi phí sử dụng các dịch vụ nói trên để thực hiện các nhiệm vụ: duy trì, quản lý, vận hành và phát triển Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đăng tải thông tin về đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu; lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư khác liên quan đến việc tổ chức quản lý, duy trì, vận hành và phát triển Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, tổ chức gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về Bộ (Cục Quản lý đấu thầu) trước ngày 31/5/2021, kèm theo bản mềm nội dung góp ý về địa chỉ email: thongtuchiphidtqm@gmail.com.

Dự kiến, sau khi được ban hành, Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2021 và thay thế chương III của Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

Chuyên đề