(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư gấp rút hoàn thiện Đề án một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đề án không chỉ có ý nghĩa trong việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII giai đoạn 2016 - 2020, mà còn có ý nghĩa cho 10 năm tiếp theo (đến 2030).

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần làm sâu sắc, cụ thể hơn các nội hàm về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế nhằm bảo đảm phát triển nhanh, bền vững và nội dung liên quan khác.

Đồng thời, Đề án phải đánh giá thẳng thắn về thực trạng đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, thực hiện ba đột phá chiến lược, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; làm rõ hơn các yếu tố nền tảng là thể chế kinh tế thị trường đồng bộ, hiện đại và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng …