(BĐT) - Tổng công ty Sông Đà đặt tham vọng trở thành nhà thầu hàng đầu của Việt Nam và khu vực ASEAN về tổng thầu xây dựng và tổng thầu EPC với mục tiêu tổng giá trị sản xuất kinh doanh là 72.350 tỷ đồng trong kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Nằm trong nhóm 4 tổng công ty sẽ được Bộ Xây dựng cổ phần hóa trong thời gian tới, các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Sông Đà luôn thu hút nhà đầu tư. Tuy nhiên, các thông tin này lại được công bố rất sơ sài. 

Lợi nhuận đột biến

Cho đến thời điểm này, Tổng công ty Sông Đà mới công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016. Theo đó, doanh thu thuần của Công ty chỉ đạt 5.820 tỷ đồng, giảm tới 37% so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, lợi nhuận trước và sau thuế tăng lần lượt từ 108 tỷ đồng lên 227 tỷ đồng (tăng 110% so với cùng kỳ năm 2015), và từ 46 tỷ đồng lên 195 tỷ đồng (tăng 323% so với cùng kỳ năm 2015). Đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng là bởi Sông Đà đã giảm mạnh chi phí bán hàng từ 116 tỷ đồng xuống 16 tỷ đồng (giảm 85% so với cùng kỳ năm 2015). Đồng thời, giảm được chi phí lãi vay chỉ còn 575 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2015.

Mặc dù doanh thu nửa đầu năm 2016 của Tổng công ty chỉ bằng 40% kế hoạch năm 2016, nhưng lợi nhuận trước thuế đã đạt được 90% kế hoạch được giao. Như vậy, khả năng cao là sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty sẽ vượt kế hoạch đề ra trong năm 2016. 

Lợi nhuận tăng nên trong năm 2016, Sông Đà đặt kế hoạch tăng lương bình quân thêm 54% cho người lao động lên 21,87 triệu đồng/người/tháng. Quỹ lương dự trù là 92 tỷ đồng và số người lao động sẽ giảm còn 351 người. Năm 2015, Tổng công ty đã không đạt được kế hoạch tăng mức lương cơ bản cho người lao động với mức 19,65 triệu đồng/người/tháng khi con số thực tế chỉ là 14,15 triệu đồng/người/tháng, đạt 72% kế hoạch năm 2015.

Đáng chú ý, đối với nhân viên quản lý, số lượng nhân viên vẫn duy trì 14 người.  Theo kế hoạch, năm 2016, đội ngũ lãnh đạo nhận mức lương cơ bản là 27,36 triệu đồng/người/tháng (tăng 16% so với thực hiện năm 2015), và mức tiền lương bình quân là hơn 41 triệu đồng/người/tháng. Đến nay, Tổng công ty chưa công bố báo cáo quỹ tiền lương, thù lao nên chưa biết có thực hiện chi trả theo kế hoạch hay không. Được biết, mức kế hoạch nêu trên cao hơn so với thực hiện năm 2015 là 13%. 

Bất nhất con số lợi nhuận?

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 đăng tải trên Cổng thông tin doanh nghiệp (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư), lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty Sông Đà là 147 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong Bảng cân đối kế toán được đăng tải trên website của Tổng công ty, khoản mục lợi nhuận chưa phân phối kỳ này của Tổng công ty lại cao hơn rất nhiều, với giá trị 179 tỷ đồng. Do việc công bố thông tin về bản thuyết minh Báo cáo tài chính không đầy đủ nên rất khó lí giải sự chênh lệch này.

Tổng công ty Sông Đà đã công bố đầy đủ các thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP. Tuy nhiên, Báo cáo tài chính bán niên 2016 của Tổng công ty (được đăng tải trên website của Tổng công ty và trên Cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đều thiếu nội dung rất quan trọng là Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc.

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của Báo cáo tài chính doanh nghiệp, dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

Theo Điều 18 của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP, Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm phải được xây dựng theo các nội dung quy định tại Phụ lục IX kèm theo Nghị định này. Phụ lục này yêu cầu Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm phải bao gồm: Bảng cân đối kế toán giữa niên độ, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, và bản Báo cáo thuyết minh tài chính chọn lọc theo mẫu của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.