(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã chứng khoán: IPA) vừa công bố tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021, dự kiến tổ chức ngày 30/6.

Theo đó, trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu từ hoạt động kinh doanh là 1.480 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.100 tỷ đồng. Như vậy, ước tính lợi nhuận dự kiến tăng gần 6 lần so với thực hiện trong năm 2020.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng trình cổ đông kế hoạch không chia cổ tức trong năm 2020. Tuy nhiên, Công ty sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100%, tương ứng 89,1 triệu cổ phiếu mới dự kiến được phát hành thêm. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty bao gồm thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; quỹ khác.