(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu.

Thông tư này quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu trong lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh trên. Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT gồm 7 chương, 36 điều, quy định cụ thể về loại hình đào tạo, bồi dưỡng; nội dung chương trình và thời lượng đào tạo, bồi dưỡng; thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu; bồi dưỡng và cấp chứng nhận bồi dưỡng giảng viên đấu thầu…

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016.