(BĐT) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT về hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) nhằm ban hành hệ thống biểu mẫu ĐKDN, đăng ký hộ kinh doanh theo khung pháp lý mới, đảm bảo rõ ràng, minh bạch, thuận lợi cho cả doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh. Đồng thời, Thông tư này hướng dẫn chi tiết thi hành Khoản 5 Điều 38 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định về chuẩn hóa, chuyển đổi dữ liệu ĐKDN.

Theo đó, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ một số biểu mẫu về ĐKDN, đăng ký hộ kinh doanh để phù hợp với các quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. Thông tư cũng hướng dẫn chi tiết thi hành một số nội dung về chuẩn hóa, chuyển đổi dữ liệu về ĐKDN làm cơ sở pháp lý cho các địa phương triển khai thực hiện. Đồng thời, làm rõ một số nội dung còn vướng mắc đã được ghi nhận trong quá trình thực thi Thông tư hướng dẫn về ĐKDN trong thời gian qua, góp phần hoàn thiện khung pháp lý về ĐKDN, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình gia nhập thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thông tư gồm 7 Điều và Phụ lục kèm theo. Phụ lục bao gồm hệ thống 102 biểu mẫu sử dụng trong ĐKDN, đăng ký hộ kinh doanh. Hệ thống biểu mẫu được chia thành 8 nhóm: Giấy đề nghị ĐKDN và Danh sách kèm theo; Thông báo và văn bản khác do doanh nghiệp phát hành; Mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận ĐKDN… Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực vào ngày 1/5/2021.

Trước đó, ngày 4/1/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về ĐKDN và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Căn cứ quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Thông tư hướng dẫn về ĐKDN thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT và Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT để phù hợp với khung pháp lý mới.