Hoàn thiện thông tư về lập HSMT gói thầu tuân thủ CPTPP, EVFTA và UKVFTA

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công khai Dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu (HSMT) dịch vụ tư vấn và Thông tư quy định chi tiết lập HSMT dịch vụ phi tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai len (UKVFTA).
Thông tư quy định chi tiết lập HSMT dịch vụ tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của CPTPP, EVFTA, UKVFTA sẽ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2020/NĐ-CP và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Ảnh: Tường Lâm
Thông tư quy định chi tiết lập HSMT dịch vụ tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của CPTPP, EVFTA, UKVFTA sẽ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2020/NĐ-CP và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Ảnh: Tường Lâm

Theo Dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập HSMT dịch vụ tư vấn nêu trên, Thông tư áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo CPTPP, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 12/1/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2020/NĐ-CP để hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA.

Một trong những điểm đáng chú ý tại Dự thảo Thông tư là bên mời thầu không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng như yêu cầu nhà thầu đã từng ký kết thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng với cơ quan mua sắm của một quốc gia, vùng lãnh thổ cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong lãnh thổ của quốc gia, vùng lãnh thổ đó như là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, để đảm bảo tiến độ ban hành các Thông tư, các cơ quan, đơn vị gửi ý kiến góp ý về Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ trước ngày 30/6/2022.

Chuyên đề