(BĐT) - UBND thành phố Hà Nội vừa đề nghị các sở, ngành và UBND các huyện có liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn Thành phố.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các chủ đầu tư CCN tập trung phân bổ nguồn lực, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

UBND các huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi sát tiến độ thực hiện của dự án, phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư theo đúng quy định; đôn đốc, phối hợp chủ đầu tư dự án CCN xây dựng kế hoạch thực hiện dự án, thống nhất ngày khởi công theo đúng cam kết. Đồng thời, thường xuyên cập nhật tiến độ triển khai thực hiện dự án CCN, định kỳ tổng hợp, báo cáo gửi Sở Công Thương trước ngày 22 hằng tháng.

Các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời hướng dẫn UBND cấp huyện và chủ đầu tư giải quyết thủ tục đúng quy định.