(BĐT) - Theo dữ liệu từ Cục Thuế TP. Hà Nội, các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số đã đóng góp cho thu ngân sách trên địa bàn năm 2021 khoảng 14.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 6% tổng thu và 10% thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong đó, với nhóm có thu thập từ các tổ chức nước ngoài (Google, Facebook,…), Cục Thuế đã đưa vào quản lý 465 cá nhân có doanh thu phát sinh từ nhà thầu nước ngoài với số thuế đã nộp năm 2021 là 56 tỷ đồng. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai rà soát 503 người nộp thuế có doanh thu 498 tỷ đồng với dự kiến số thu 35 tỷ đồng.

Với nhóm kinh doanh bán hàng trực tuyến (online), Cục Thuế đang quản lý dữ liệu của 32.085 địa chỉ bán hàng online qua thu thập thông tin từ trung gian vận chuyển, trong đó 3.388 cơ sở có doanh thu trên 100 triệu/năm. Cục Thuế đã tiến hành rà soát đưa vào quản lý 1.332 người nộp thuế với số nộp 12 tỷ đồng; đang tiếp tục triển khai rà soát 2.056 cơ sở bán hàng online còn lại.

Với nhóm kinh doanh cho thuê nhà trực tuyến qua ứng dụng, Cục Thuế đang quản lý dữ liệu của 756 chủ cơ sở với 2.307 địa chỉ cho thuê nhà qua ứng dụng thu thập từ trung gian cho thuê nhà, trong đó có 49 chủ cơ sở có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, doanh thu ước tính 10 tỷ đồng, dự kiến số thu 1 tỷ đồng.

Với nhóm tổ chức, cá nhân chi trả thanh toán cho các dịch vụ điện tử của đơn vị nhà thầu nước ngoài, Cục Thuế đã thu thập và quản lý dữ liệu phát sinh chi trả cho các nhà thầu nước ngoài của 1.447 cá nhân, tổ chức với số tiền chi trả khoảng 46 tỷ đồng, dự kiến số thuế phải nộp là 4,6 tỷ đồng đồng.

Với nhóm Doanh nghiệp điều hành sàn giao dịch thương mại điện tử (Sendo, Lazada, Shoppe..), điều hành các App trung gian thanh toán, App trung gian vận chuyển, Cục Thuế TP. Hà Nội đã hoàn thành thanh kiểm tra tại 6 doanh nghiệp, với tổng số tiền truy thu, phạt 1,9 tỷ đồng; giảm lỗ 66 tỷ đồng.