(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn chỉ đạo tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tại công văn này, UBND TP. Hà Nội giao các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; các tổng công ty, công ty trực thuộc UBND Thành phố thực hiện rà soát phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc đơn vị quản lý đã được UBND Thành phố phê duyệt; trường hợp có cơ sở nhà, đất được phê duyệt phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa hoàn thành các thủ tục để bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phải thực hiện tạm dừng theo chỉ đạo tại Công văn nêu trên; tổng hợp, gửi Sở Tài chính báo cáo theo quy định.

UBND Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở TN&MT và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố về tình hình thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg trong thời gian qua; báo cáo UBND TP. Hà Nội trước ngày 15/4/2017.