(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện và thị xã, theo nhiệm vụ của đơn vị, có trách nhiệm tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp, lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai. Yêu cầu này được đưa ra nhằm hoàn thành phương án phân bổ và khoang vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2929/UBND-ĐT, thực hiện Công điện số 1110/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thành phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh.

Theo Công điện số 1110/CĐ-TTg, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó chú trọng sớm hoàn thành việc xây dựng nội dung phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh trong quy hoạch tỉnh, gửi lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi tích hợp vào quy hoạch tỉnh theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Chính phủ sẽ trình Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) vào tháng 10/2021, để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa các chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia và chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh, hạn chế việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh sau khi được phê duyệt, yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/9/2021. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện và thị xã, theo nhiệm vụ của đơn vị, có trách nhiệm tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp theo nội dung Mục 1 Công điện số 1110/CĐ-TTg; giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các đơn vị liên quan lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo quy định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thiện các trình tự, thủ tục, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 13/9/2021.

Đồng thời, UBND Thành phố cũng giao UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm khẩn trương thực hiện lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo quy định, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.